Avlskriterier

Endringer i Avlskriterier

Avlskriterier for Bayersk og Hannoveransk Viltsporhund.

Vedtatt av generalforsamlingen 05.03.94 med endringer vedtatt av årsmøtet 21.03.2015

Formål

Retningslinjenes formål er å søke å bevare rasenes renhet, sunnhet og fremragende ettersøks- og jaktegenskaper. Individer oppdrettet i Norge skal uten betenkeligheter kunne reeksporteres til rasenes hjemland.

§ 1. Avlsmål

Å få fram friske hunder som har et, etter standarden, rasetypisk utseende, ekstremt god nese, har et rasetypisk gemytt og en god porsjon viltskarphet. De skal ha en utpreget vilje til å følge sårspor og yte maksimalt, selv i vanskelig terreng.

§ 2. Avlsutvalg

For å nå avlsmålet må avlshunder velges ut etter bestemte betingelser. Da avlsbasen i Norge er begrenset er det helt nødvendig å samarbeide med utenlandske raseklubber om utveksling av avlsmateriale.

§ 3. Avlsråd

Etter klubbens lover §4-3 skal styret oppnevne et avlsråd. Et avlsråd skal bestå av 3 eller flere personer. Vedtak gjort av avlsrådet kan ankes inn for klubbens styre.

§ 4. Avlsrådets oppgaver

a) Drive informasjons- og holdningsskapende arbeide for å oppnå avlsmålet i § 1.

b) Gi informasjon og råd til oppdretter og valpekjøpere.

c) Holde oversikt over viktige opplysninger om hundene, HD-resultater, eller andre arvelige sykdommer.

d) Vurdere hunder til avl og godkjenne parringskombinasjoner.

e) Føre statistikk over godkjente kull.

f) Samarbeide med avlsrådene i utenlandske raseklubber.

g) Føre protokoll over avlsrådets virksomhet.

§ 5. Anbefaling av avlshunder

Avlsrådet godkjenner hunder til avl etter gitte betingelser. Se § 6. Hundeeieren får denne godkjenningen for sin hund, når han har opplyst og dokumentert at hunden oppfyller betingelsene. Godkjenningen blir gitt skriftlig fra avlsrådet, og gjelder for et kull. Det kreves at hundeeieren er medlem av raseklubben eller anerkjent utenlandsk raseklubb. Godkjenningen skal gjøres kjent på klubbens hjemmesider.

§ 6. Avlsbetingelser: (Bayersk- og Hannoveransk viltsporhund)

Avlsrådet gir hunden avlsgodkjenning når følgende kriterier er oppfylt

a) – Hunden tilhører raseklubben og er registrert i NKK eller anerkjent utenlandsk raseklubb.

b) – Tispa kan tidligst parres på første løpetid etter fylte to år.

c) – Hannhunden er minst 2 år gammel. Begge testiklene skal være på plass i pungen.

d) – Hunden ikke har mange avkom fra før. Av praktiske årsaker foreslås 20 valper som en generell rettesnor. Kun ved helt spesielle tilfeller kan det gis dispensasjon fra denne regel og da kun ved nye kombinasjoner med 0% i innavlsgrad. Det gis ikke godkjenning til å gjenta en tidligere utført kombinasjon. En hund bør ikke bli foreldre til mer enn ca. 10% av individene i neste generasjon.

e) – Hundene skal ha kjent HD-status, ikke dårligere enn HD B hos begge hundene i en kombinasjon og vurderes som friske. Hundene skal være fri for arvelige lidelser og ikke avhengig av medisinering for å holde seg friske.

f) – Hunden har tydelig rasepreg. Den skal minst ha oppnådd Very Good i åpen klasse på offisiell utstilling.

g) – Hunden skal være godkjent som fullverdig ettersøkshund.

h) – Hunden ikke er nervøs eller aggressiv.

i) – Avlshunder av Bayersk og Hannoveransk Viltsporhund skal ha bruksprøve for schweisshunder med min poeng 6-6-4-6 160 poeng, eller alternativt ha oppnådd godkjenning som rovvilt sporingshund.

j) – Hannoveransk Viltsporhund skal ha kjent AA status ved søknad om godkjenning av paring.

k) – Avlshunder av begge raser bør kunne dokumentere losmål ved søknad om paring i utlandet.

§ 7. Anbefaling av paring

a) Tispeeier skal melde fra til avlsrådet om planlagt paring, og få tilsendt skjemaene. «Melding om paring, Valpemelding og Valpeformidling”. For at avlsrådet skal få behandle forespørsel om parring, eller komme med forslag til hannhund skal tispeeier senest en måned før forventet løpetid kontakte avlsrådet. Dersom paring skal skje utenlands, skal avlsrådet kontaktes senest seks måneder før forventet løpetid. Tispeeier skal ved søknad om paring kunne dokumentere godkjente utstillings- og prøveresultater og godkjent HD status etter 12 mnd alder. Skjemaene ”Melding om paring, Valpemelding og eventuelt Valpeformidling” returneres til avlsrådet og valpeformidler i utfylt stand.

b) Er både tispe og hannhund(er) anbefalt som avlshunder, vil tispeeieren få skriftlig anbefalin godkjenning om parring fra avlsrådet. Parring mellom for nært beslektede individer hvor innavlsgraden er høyere enn 4% vil normalt ikke bli godkjent.

c) Brukes utenlandske hanner skal begge lands avlsråd(leder) godkjenne parringen.

d) Godkjente parringer blir kunngjort i klubbens websider.

e) Avlsrådet gis handlefrihet til å godkjenne parringer som ikke fyller et eller flere av disse kravene dersom hensyn til gjennomsnittlig innavlsgrad, helse og spesielle bruksegenskaper tilsier dette.

f) Avlsrådet kan avslå godkjenning av parring der det er mistanke om svært alvorlig/dødelig sykdom hos nære slektninger av avlsdyrene, og det ikke kan utelukkes at det kan ha arvelig bakgrunn. Dette gjelder også om de omsøkte avlsdyrene i seg selv ellers er utmerkede representanter for sine raser. 

§ 8. Oppdretters plikter

a) Alle valpene skal forbli hos tispa til de minst er 8 uker. Misdannede eller syke valper skal avlives.

b) Det skal sørges for at tispa har nok mat til valpene. Eventuelt sørge for ammehjelp eller fullverdig tilleggsfor. Når valpene avvennes fra moren skal de fores fullverdig.

c) Foreskrevet skjema ”Valpemelding” skal innsendes til avlsrådet innen 3 uker etter fødselen.

d) Før valpene overleveres kjøper, skal de behandles mot innvollssnyltere og være undersøkt av veterinær. Valpene skal leveres med standard kjøpavtale og helseattest.

e) Alle valper skal registreres i NKK og stamtavle overleveres den nye eier så snart som råd er, seinest innen valpene er 6 mnd gamle.

f) Oppdretter bør fortrinnsvis selge valper til personer som er interessert i å bruke hunden til ettersøk / jakt

g) Oppdretter bør følge opp kjøperne med råd og veiledning.

h) Det anbefales at oppdretter ID-merker valpene før levering.

§ 9. Valpeformidling

Valpeformidler formidler kun valper fra kull der oppdretter er medlem i raseklubben, samt at parringen er anbefalt.

§ 10. Klubbens medlemmer skal etterstrebe å oppfylle retningslinjenes formål

Vår oppgave er: ”Å sørge for at sykt eller skadet vilt blir avlivet hurtigst mulig, for å unngå unødige lidelser, samt at hundenes jaktlige egenskaper bevares”. Dette oppnås ved at vi står sammen om en målrettet avl, og ikke gjennom at hver og en prøver å oppnå kortsiktig vinning for seg selv.