Lover

Lover for Norsk Schweisshund Klubb, stiftet 27.04.1991

Vedtatt av årsmøtet den 01.07.2023 med senere endringer, senest av 01.07.2023

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb Desember 2023

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Schweisshund Klubb, og forkortes til NSHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben er en nasjonal hundeklubb og omfatter rasene Bayersk Viltsporhund og Hannoveransk Viltsporhund.

Klubben har sete og verneting i Oslo

§1-2 Formål

NSHK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. NSHK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet. NSHK skal også bidra aktivt til å utvikle og spre faglig viten om ettersøksarbeidet, samt utdanning av gode ettersøksekvipasjer.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

 • Årsmøtet
 • Ekstraordinært årsmøte
 • Styret
 • Valgkomite

§ 1-4 Tilknytning og organisering

NSHK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.

NSHK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.


Kap. 2 Krav til medlemskap

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte NSHK og NKKs virksomhet samt å følge NSHK og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben når det gjelder klubbinternt regelverk.


§ 2-2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig
(brev eller e-post) til klubben

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c)  Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs representantskapsmøte.

Er vedkommende medlem i en eller flere hundeklubber utover NSHK, betales det kun grunn-kontingent knyttet til et av medlemskapene.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner

NKKs lover Kap.7, Disiplinærreaksjoner m.m, gjelder i sin helhet.

§ 2-5 Æresmedlem

Styret kan til årsmøtet fremme forslag om tildeling av æresmedlemskap til særlig fortjente medlemmer. Æresmedlemskap krever 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben. 

                                                                                                                                                                                        

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og dette avholdes hvert år innen 31. mars.

Årsmøtet kan også holdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. Styret i klubben beslutter hvordan årsmøtet skal gjennomføres.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)

I tilfelle av stemmelikhet blir forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Bruk av forhåndsstemmer tillates. Forhåndsstemmene skal være avgitt skriftlig og være leder av valgkomite i hende innen 7 dager før årsmøtedato. Bruk av fullmakter tillates ikke. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde.  Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

Blir årsmøtet holdt som digitalt møte, skal styret sørge for at det foreligger systemer som sikrer at lovens krav til årsmøte er oppfylt. Systemene må sikre at deltakelsen og stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen. For øvrig gjelder siste versjon av retningslinjer for avholdelse av digitalt årsmøte fastsatt av NKKs Hovedstyre.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten innen hovedforfall har møterett og stemmerett på årsmøtet, uavhengig av om møtet avholdes fysisk eller helt eller delvis digitalt.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.  

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Med personlig fremmøte menes også gyldig elektronisk deltakelse på årsmøtet.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
                 

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal gjøres kjent for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist.
Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallingen skal følge:

 • informasjon om digitalt årsmøte og hvordan det skal avholdes dersom styret beslutter at   møtet skal avholdes digitalt.
 • Saksliste
 • Årsberetning
 • Regnskap med revisors beretning
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med- lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
 • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

a)  Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b) Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c)  Behandle årsberetning.

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning.

e) Informere om aktiviteter og planer for kommende år.

f)  Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.

g)  Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

h) Vedta medlemskontingent for påfølgende år.

i)   Velge:

 • Leder for 2 år
 • Nestleder for 2 år
 • 3 styremedlemmer for 2 år
 • 1 styremedlem / kasserer for 2 år
 • 2 varamedlemmer for 1 år
 • 1 revisor for 1 år, 1 vararevisor for 1 år.
 • Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vara-representant
  for 2 år

Styremedlemmer inkl. leder og nestleder velges for 2 års funksjonstid i styret.
Kontinuitet i styrearbeidet sikres ved at henholdsvis 3 og 2 medlemmer står på valg årlig.
Samme funksjon anordnes for leder og nestleder.
Tilsvarende ordning gjennomføres for henholdsvis 1 og 2 medlemmer i valgkomite.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven, kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.

Likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, i hovedregelen begrenset til to kandidater, men likevel slik at det kan reguleres at det ikke er begrenset antall i helt særlige tilfeller der det er viktig for klubbens drift.

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 25 % av medlemmene forlanger det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap. 4 Styret

§4-1 Styrets myndighet

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.
Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det.
Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår.
Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å:

 • lede klubben mellom årsmøtene
 • avholde årsmøte, herunder i hvilken form årsmøtet skal gjennomføres
 • drive klubben i samsvar med klubbens formål
 • gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
 • oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer og avlsråd.
 • søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK- regionen
 • velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
 • Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKKs lovkomité kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.
 

§6-4 Flertallsdefinisjoner

Simpelt flertall

 • Flest stemmer Alminnelig flertall
 • 50 % + 1 av de avgitte stemmer
 • Blanke stemmer teller ikke Absolutt flertall
 • 50 % + 1 av de avgitte stemmer
 • Blanke stemmer teller Kvalifisert flertall
 • 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
 • Blanke stemmer teller
 • Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler