Lover

Lover for Norsk Schweisshund Klubb
Etter NKK`s mal.
Vedtatt av årsmøtet den 25. mars 2006
Gjeldende fra 01.01.2007

KAPITTEL 1
– NAVN OG FORMÅL

§ 1 Navn
Klubbens navn er Norsk Schweisshund Klubb
Her forkortet til NSHK

§ 2 Tilknytning
NSHK er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK).
NSHK er også tilknyttet det International Schweisshundforbundet (ISHV) og omfatter rasen(e) Bayersk Viltsporhund, Hannoveransk Viltsporhund.
Klubben har sete og verneting i den til en hver tid leders postadresse.

§ 3 Formål
Klubbens formål er å:
a) fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
b) fremme mulighetene for aktivitet med hund
c) fremme utviklingen av de raser klubben forvalter
d) arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper.
e) bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt veltilpassede individer.
f) bidra til å utvikle og spre viten om ettersøksarbeidet, samt utdanne gode ettersøksekvipasjer.
g) arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter for hunder drives i verdige former.
h) legge muligheter og forhold til rette for medlemmene for aktiviteter med hund.
i) ivareta medlemmenes kynologiske interesser.


KAPITTEL 2
– MEDLEMSKAP

§ 4 Medlemskap
Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

§ 5 Medlemskontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.
Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent for inneværende år etter purring og senest innen seks måneder etter forfall kan av styret besluttes strøket.

§ 6 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Med-lemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.
Medlemskontingenten skal være klubben i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.

§ 7 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) utmeldelse
b) strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens styre
e) vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disiplinærkomite
f) vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomite. Medlemskap opphører da i alle NKKs medlemsklubber.

§ 8 Disiplinære reaksjoner
Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs disiplinær komité kan ikke opptas som medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette.
Klubbens styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid.
Strykning av medlemskap krever 3/4 flertall av fulltallig styre.
Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs Appellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og inappellabel.
Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgets avgjørelse er endelig og bindende.

§ 9 Æresmedlem
Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æres-medlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkelt-sak eller på et enkeltfelt.


KAPITTEL 3
– ORGANISASJON

§10 Klubbens organer
a) Årsmøtet
b) Ekstraordinært årsmøte
c) Styre
d) Valgkomite

§ 11 Årsmøte
Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år i fbm klubbens sommertreff og senest innen utgangen av juli, og innkalles av styret med minst 4 ukers varsel.
Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 8 ukers varsel
slik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle innkallelsen.

Med innkallelsen skal følge:
• Dagsorden
• Undertegnet Årsberetning
• Undertegnet regnskap med revisors beretning
• Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
• Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Leder velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år.
Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen og vararepresentanter for 1 år ad gangen.
2 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning.
Styret konstituerer seg selv. (hvis aktuelt).
Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.
Møte- og stemmerett i årsmøtet har alle medlemmer av klubben som har fylt 15 år i det årsmøtet holdes og som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, dvs. betalt kontingent.
Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig. Det kan ikke benyttes fullmakter. Møte- og stemmerett har alle medlemmer av klubben som har betalt kontingent for det år årsmøtet avholdes.
Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemning ikke kreves.

§ 12 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10 % av medlemmene for-langer det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.
For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.

§ 13 Årsmøtet behandler
Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen, eventuelt tellekorps.
• Årsberetning.
• Regnskap med revisors beretning.
• Budsjett for neste år.
• Planer for drift og aktivitet neste år.
• Valg av leder.
• 2 styremedlemmer.
• 1 vararepresentanter.
• Valg av revisor med vararevisor.
• Eventuelt honorarer til revisor.
• Valg av Valgkomite med vararepresentanter.
• Andre saker som står oppført på dagsorden.

§ 14 Tillitsverv
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevern” (dyrevernloven) kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

§ 15 Styret
Styret består av leder, 4 styremedlemmer og 2 vararepresentanter som alle velges av årsmøtet.
Styret har ansvar for å:
a) Lede klubben mellom årsmøtene.
b) Avholde årsmøte.
c) Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen.
d) Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.
e) Oppnevne avlsråd bestående av minst 3 personer, komiteer. eventuelt redaktør, og representanter for klubben.
f) Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regions.
g) Velge sekretær og kasserer innen- eller utenfor styrets midte.
h) Utarbeide retningslinjer for avlsråd, avdelinger, komiteer og eventuelt redaktør.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre styremedlemmer er til stede alternativt deltar aktivt på mail.
Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene.
Formann har dobbeltstemme ved stemmelikhet og det skal presiseres når dobbeltstemme blir benyttet.

§ 16 Valgkomite
Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 1 vararepresentant. Valgkomiteen velger leder innen sin midte. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes.


KAPITTEL 4
– REVISOR

§ 18 Revisor
Årsmøtet velger hvert år revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.


KAPITTEL 5
– DIVERSE BESTEMMELSER

§ 19 Lovendring
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må godkjennes av NKK før de er gyldige.

§ 20 Stemmetall
Det kreves kvalifisert flertall for valg av:
Æresmedlem, lovendring og oppløsning.
Der intet er annet er nevnt kreves det absolutt flertall.

§ 21 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NKK for av denne å anvendes til å fremme av de under § 3 nevnte formål.

Definisjoner
Absolutt flertall
Mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.
Kvalifisert flertall.
Mer enn en spesifisert størrelse (f. eks 2/3 flertall ved lovendringer) er for forslaget.
Blanke stemmer er gyldige stemmer.